§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną, w tym również w usłudze SaaS przez Serwis zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usługi, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Serwis i dostępna za jego pośrednictwem Aplikacja umożliwiają Klientom korzystanie z Usługi Cyfrowej, która pozwala na obsługę zwrotów oraz reklamacji w prowadzonym przez Klienta sklepie internetowym.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. kodeksu cywilnego,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 2. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresemwww.retjet.com stanowiący zorganizowaną platformę internetową umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z Aplikacji w modelu SaaS.
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie przez Usługodawcę Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.
 5. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie Serwisu umożliwiający złożenie Zamówienia.
 7. USŁUGODAWCA, OPERATOR – …
 8. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług Elektronicznych Serwisu.
 9. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o dostarczenie Usługi Cyfrowej z Usługodawcą.
 10. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 11. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. USŁUGA CYFROWA – usługa pozwalająca Usługobiorcy na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 13. APLIKACJA – dostarczana przez Operatora aplikacja webowa app.retjet.com umożliwiająca zarządzanie reklamacjami oraz zwrotami, z której korzystanie możliwe jest w modelu SaaS za pośrednictwem Serwisu.
 14. SAAS – („Software as a Service” czyli „oprogramowanie jako usługa”) usługa, która polega na zdalnym udostępnieniu oprogramowania poprzez Internet. Umożliwia ona interakcję z platformą poprzez interfejs przeglądarki internetowej.
 15. LICENCJA – odpłatna Usługa Elektroniczna i jednocześnie Usługa Cyfrowa, będąca przedmiotem Umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, po wykupieniu której Kliet otrzymuje dostęp do Aplikacji w wybranym Pakiecie na określony Okres Abonamentowy.
 16. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.retjet.com umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 17. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy dotyczących Usług dostępnych w Serwisie.
 18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę kupna Licencji w wybranym Pakiecie oraz na wybrany Okres Abonamentowy.
 19. UMOWA – umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 20. PAKIET – wariant Licencji wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 21. OKRES ABONAMENTOWY – czas na jaki została wykupiona Licencja przez Klienta, liczony wg miesięcy. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień odpowiadający dniu zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym nie było, ostatni dzień w danym miesiącu.
 22. ŚRODOWISKO CYFROWE – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Usługobiorcę w celu uzyskania dostępu do Usługi Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
 23. KOMPATYBILNOŚĆ – współdziałanie Usługi Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 24. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność Usługi Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jej przeznaczenia.
 25. INTEGRACJA – połączenie Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Usługobiorcy i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Cyfrowej.
 26. INTEROPERACYJNOŚĆ – zdolność Usługi Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju.
 27. CENNIK – informacja w Aplikacji wskazująca ceny poszczególnych Pakietów Lincencji.

§ 3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z:
  1. Formularza Kontaktowego,
  2. Konta,
  3. Formularza Zamówień,
  4. Newslettera,
  5. Licencji.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Okres na jaki została zawarta umowa:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej umożliwieniu korzystania z Licencji wybranym Pakiecie zawierana jest na czas trwania wybranego przez Użytkownika Okresu Abonamentowego.
 4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 5. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt od 1.1 do 1.4 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 6. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 3 pkt 1.5 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 3 Regulaminu.

§ 4

ZAKUP LICENCJI

 1. Informacje dotyczące Licencji oraz ich zamawiania.
 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna Licencji na warunkach podanych w jej opisie,
 2. Cena Licencji uwidoczniona w Aplikacji podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną brutto.
 3. Cena Licencji uwidoczniona w Aplikacji jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą się pojawić w odniesieniu do Licencji po złożeniu przez Klienta Zamówienia,
 4. Usługodawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen. Obok informacji o obniżce, Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Licencji, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Licencja jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Licencji, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia jej oferowania do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki,
 5. w celu złożenia Zamówienia Klient ma obowiązek:
 1. założyć i zalogować się do Konta,
 2. wybrać jeden z Pakietów Licencji i wypełnić Formularz Zamówienia (Usługobiorca może składać Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem przerw w dostępie do Aplikacji spowodowanych aktualizacją serwera Usługodawcy lub wykonywaniem przez Usługodawcę innych czynności w celu poprawienia jej funkcjonowania),
 3. wypełnić formularz z danymi do faktury,
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
 5. zaakceptować Regulamin i politykę prywatności Serwisu,
 6. kliknąć w przycisk „kupuję i płacę”.
 7. Zawarcie Umowy o dostarczenie Licencji.
 1. Do zawarcia Umowy o dostarczenie Licencji, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia zgodnie z pkt 1.5 niniejszego paragrafu,
 2. po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres mailowy,
 3. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2.2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem i zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 4. z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Licencji między Klientem, a Usługodawcą,
 5. Licencja zostaje aktywowana (na wybrany przez Klienta Okres Abonamentowy) automatycznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bakowym Usługodawcy lub odpowiednio po pozytywnej autoryzacji płatności elektronicznej,
 6. Usługodawca dostarcza Klientowi Licencję w najnowszej dostępnej wersji,
 7. każdy zakup Licencji będzie potwierdzany dowodem zakupu (faktura VAT), który po dokonaniu płatności będzie wysyłany na adres Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 8. Sposoby płatności.
 1. Usługodawca udostępnia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności, które są realizowane poprzez witrynę zewnętrznego pośrednika płatności Stripe,
 2. w przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz zagranicznych banków.
 3. z chwilą dokonania opłaty za Licencję Operator udziela Użytkownikowi, odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji wyłącznie w celach zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującymi i zgodnie z jej przeznaczeniem,
 4. licencja udzielana jest na Okres Abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny Okres Abonamentowy. Licencja wygasa z chwilą dezaktywacji Licencji.
 5. Reklamacja z tytułu braku zgodności Licencji z umową.
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu z tytułu braku zgodności Licencji z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
 2. podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą są określone w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, za brak zgodności Licencji z Umową przez cały okres trwania Umowy,
 4. Klient zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą w celu ustalenia czy brak zgodności Licencji z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta,
 5. zawiadomienia o braku zgodności Licencji z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected],
 6. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
 7. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania,
 8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
 9. Klient może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Licencji do zgodności z Umową. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach,
 10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, Usługodawca odpowiednio:
 1. doprowadza Licencję do zgodności z Umową na swój koszt,
 2. obniża cenę Licencji (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny Licencji zgodnej z umową do Licencji niezgodnej z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Licencja dostarczana w sposób ciągły – uwzględniać czas, w którym była niezgodna z Umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 11 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia o obniżeniu ceny,
 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 11 – Usługodawca zwraca im cenę Licencji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Licencji,
 1. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,
 2. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Licencja była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał.
 3. Odstąpienie od umowy.
 1. Z zastrzeżeniem pkt 5.4 Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni,
 2. w razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą,
 3. termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy,
 4. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w § 11:
 1. o świadczenie usług, za które podmiot jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
 2. w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 1. po odstąpieniu od umowy przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta zgodnie z niniejszym paragrafem z 4.10 c) niniejszego paragrafu, Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Usługobiorcę w trakcie korzystania z Licencji za wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Licencją która stanowiła przedmiot Umowy,
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Usługobiorcy w trakcie korzystania z Licencji, która stanowiła przedmiot umowy,
  3. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
  4. zostały wytworzone przez Usługobiorcę wspólnie z innymi Usługobiorcami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 2. z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 5.5 niniejszego paragrafu, Usługodawca na żądanie Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Usługobiorcę w trakcie korzystania z Licencji – nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego,
 3. w przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Usługobiorcy dalsze korzystanie z Licencji, w szczególności przez zablokowanie Konta,
 4. Usługodawca przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Przedłużenie Licencji.
 1. Licencja podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny Okres Abonamentowy,
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności, a także innych wiadomości mailowych związanych z działaniem Aplikacji oraz Serwisu,
 3. w przypadku chęci anulowania Licencji na kolejny Okres Abonamentowy, Usługobiorca jest zobowiązany dokonać jej za pośrednictwem serwisu płatności lub wiadomości e-mail na adres: [email protected]
 4. anulowanie subskrypcji spowoduje, że płatność za kolejny Okres Abonamentowy nie zostanie pobrana, a Usługobiorca utraci Licencję,
 5. brak opłaty za Licencję skutkuje jej dezaktywacją.

§ 5

WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Warunki korzystania z Aplikacji.
 1. Po zakupieniu Licencji Klient otrzymuje dostęp do Aplikcji na warunkach wybranego przez Klienta Pakietu,
 2. Klient nie ma prawa udzielać dostępu do Aplikacji podmiotom trzecim, w szczególności za wynagrodzeniem,
 3. Usługodawca może wymagać od Klienta wykorzystywania identyfikatora z przypisanym do niego hasłem w celu korzystania z Aplikacji. Domniemywa się, że dyspozycje i oświadczenia złożone przez osoby posługujące się identyfikatorami nadanymi Klientowi zostały złożone przez Klienta,
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dyspozycji, związanej z obsługą Aplikacji, jeżeli zachodzi podejrzenie, że została wydana przez osobę nieupoważnioną. W takim przypadku Usługodawca może zażądać potwierdzenia dyspozycji przez Klienta na piśmie lub drogą mailową,
 5. w razie utraty kontroli nad narzędziami pozwalającymi na zarządzanie Aplikacją, w szczególności w razie ujawnienia hasła dostępu do panelu osobom nieuprawnionym, Klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Usługodawcy, który jest uprawniony do podjęcia działań mających na celu przywrócenie kontroli nad usługą,
 6. Klient zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia danych i oprogramowania jego urządzenia końcowego (za pośrednictwem którego korzysta z Aplikacji) przed nieuprawnioną ingerencją podmiotów trzecich (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich haseł oraz zainstalowanie i bieżące aktualizowanie odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego, a także stosowanie serwera pocztowego, którego oprogramowanie jest zabezpieczone przed nieautoryzowanym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione),
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń końcowych przed ingerencją osób trzecich,
 8. w przypadkach uzasadnionych rzeczową potrzebą, Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania procedur mających na celu zagwarantowanie podniesienia przez Klientów stosowanego poziomu zabezpieczeń, w szczególności poprzez wprowadzenie wymogu okresowej zmiany stosowanych haseł lub zmiany haseł na silniejsze,
 9. w celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Klient zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostępu do odpowiednich urządzeń, Internetu oraz energii elektrycznej,
 10. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać i posiadać kopię zapasową danych, które przetwarza w ramach systemów teleinformatycznych Usługodawcy niezależnie od tego, czy Usługodawca także tworzy takie kopie,
 11. Klient zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Aplikacji,
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 13. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
 14. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 15. Klient nie jest uprawniony do:
 1. dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Aplikacji,
 2. roszczenia sobie jakichkolwiek praw do kodu źródłowego Aplikacji oraz przechowywanych w nim danych, z wyjątkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wymagania techniczne i aktualizacje Aplikacji.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Aplikacją:
 1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. spełniać minimalne warunki techniczne dla obsługi plików HTML, w tym obsługiwać powszechnie używane przeglądarki internetowe, w szczególności: Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Safari, Opera, przy czym przeglądarka każdorazowo powinna być zaktualizowana do najnowszej wersji,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka szkody w związku z nieuprawnioną ingerencją w system teleinformatyczny, kradzieżą danych lub zainfekowaniem złośliwym oprogramowaniem, Klient powinien zainstalować i korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego, w tym z zapory sieciowej,
 2. jeśli Aplikacja podlega aktualizacjom, Usługodawca informuje Klienta o aktualizacjach oraz konsekwencjach jej niezainstalowania przez cały okres trwania Licencji,
 3. Klient zobowiązany jest do instalowania aktualizacji dostarczanych przez Usługodawcę w rozsądnym czasie. Niezainstalowanie przez Klienta aktualizacji zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Operatora i po poinformowaniu Klienta o skutkach braku instalacji aktualizacji, powoduje wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za brak zgodności Aplikacji z umową,
 4. w przypadku aktualizacji/serwisu/rozwoju Aplikacji, Usługodawca informuje o tym Klienta z wyprzedzeniem. Zmiany mogą być widoczne dla Klienta i mogą dotyczyć kwestii wizualnych lub funkcjonalnych Aplikacji. Aktualizacje/serwis/rozwój Aplikacji mają na celu podniesienie jakości usługi i nie spowodują pogorszenia jej działania lub utraty danych Klienta,
 5. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Aplikacji w celu jego poprawienia i udoskonalenia jej funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Klienta,
 6. Usługodawca informuje Klienta, o zmianach, o których mowa w pkt 2.6 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Klienta do Aplikacji i na korzystanie z niego, Usługodawca informuje o niej Klienta z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
 1. terminie dokonania zmiany,
 2. właściwościach zmiany,
 3. prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana,
 4. Usługodawcazwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 2.7 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Klientowi uprawienie do zachowania Aplikacji (bez dodatkowych kosztów) zgodnego z umową w stanie niezmienionym.

§ 6

WARUNKI ZMIANY I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Zmiana zakresu świadczonych przez Usługodawcę usług:
  1. strony mogą zgodnie rozszerzyć zakres świadczonej usługi przed upływem Okresu Abonamentowego,
  2. zmiana, o której mowa w pkt 1.1, odniesie skutek z początkiem kolejnego Okresu Abonametowego, chyba że strony uzgodnią krótszy termin realizacji,
  3. zakres zmian Operator i Klient ustalają za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  4. w przypadku zmiany zakresu Usług w trakcie Okresu Abonamentowego skutkujących zmianą wysokości opłat, wynagrodzenie Usługodawcy za dany Okres Abonamentowy obliczone zostanie proporcjonalnie do korzystania z tych usług.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 1 dnia od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 3. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 7

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:[email protected]
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 5. Zgłaszanie naruszeń i problemów technicznych.
 1. Każdy Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy podejrzenie, że informacje lub treści dostępne w ramach Aplikacji naruszają niniejszy Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązujące. Klient może również zgłaszać Usługodawcy problemy techniczne w związku ze świadczeniem usługi,
 2. zgłoszenia Usługobiorca może składać poprzez przesłanie wiadomości mailowej do Usługodawcy na adres: [email protected]
 3. Usługodawca weryfikuje otrzymane zgłoszenie w ciągu 7 dni roboczych i w przypadku stwierdzenia, że dana treść narusza postanowienia Regulaminu, usunie je z Aplikacji. W przypadku wątpliwości co do zasadności zgłoszenia, Usługodawca może zwrócić się do konkretnego Użytkownika w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

§ 8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści stanowiące integralną część Serwisu oraz Aplikacji korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyłączeniem treści zamieszczanych przez Użytkowników oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością … . Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu lub Aplikacji bez zgody Usługodawcy.
 1. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu oraz Aplikacji stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 2. Usługobiorca przesyłając za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji pliki oraz inne treści, a także umieszczając je na swojej stronie internetowej potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi w związku z tym odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 2. Usługodawca wypełnia wszystkie obowiązki wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) oraz wyznacza punkt kontaktowy w rozumieniu Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) w miejscu swej siedziby, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści bezprawnych za pośrednictwem Serwisu (poprzez komentarze, opinie etc.), a także treści:
 1. niezwiązane z tematyką Serwisu,
 2. bezpodstawnie naruszające dobre imię Usługodawcy,
 3. zawierające słowa powszechnie uznawane za niecenzuralne,
 4. promujące działalność konkurencyjną względem Usługodawcy.
 1. W przypadku publikowania treści, o których mowa w pkt 3, Usługodawca ma możliwość ich moderacji (odmowa publikacji treści, depozycjonowanie treści, usunięcie treści, uniemożliwienie dostępu do treści, ograniczenie lub wyłączenie monetyzacji treści, zawieszenie lub zamknięcie konta użytkownika, zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi na rzecz użytkownika).
 2. W przypadku automatycznego moderowania publikowanych przez Usługobiorców treści za pośrednictwem algorytmu, Usługobiorcy nie tracą uprawnienia do odwołania się od decyzji Usługodawcy. Odwołać można się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Odwołując się należy opisać zwięźle zaistniały stan faktyczny oraz uzasadnić powody odwołania. Usługodawca rozpatrzy odwołanie w sposób wskazany przez przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych w terminie 14 dni.
 3. Usługobiorca, który stwierdzi naruszenie zasad opisanych w niniejszym paragrafie ma możliwość zgłoszenia niedozwolonych treści publikowanych w Serwisie za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
 4. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 6, musi zawierać następujące elementy:
 1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których Usługobiorca zarzuca, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
 2. jasne wskazanie przez Usługobiorcę dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
 3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail Usługobiorcy dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
 4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Usługobiorcy dokonującego zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 1. Usługodawca potwierdzi otrzymanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu oraz poinformuje o pozytywnym lub negatywnym jego rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki.
 2. W przypadku uznania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 za zasadne, Usługobiorca w miarę możliwości poinformuje Usługobiorcę odpowiedzialnego za naruszenie o fakcie dokonania moderacji opublikowanych przez niego treści wraz z wymaganym uzasadnieniem.
 3. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe wraz z uzasadnieniem swoich podejrzeń i przekazaniem znanych mu informacji.
 4. Usługodawca informuje Usługobiorców o istotnych zmianach Regulaminu.
 5. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 7. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
 8. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.
 9. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.
 10. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 11. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
 1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
 2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
 3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
 4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
 5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
 6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
 7. za skutki związane z utratą hasła.
 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.
 2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w związku z korzystaniem z Aplikacji, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub Aplikacji albo z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Zabronione jest w szczególności przesyłanie Informacji:
 1. wprowadzających w błąd,
 2. fikcyjnych,
 3. naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich,
 4. naruszających Regulamin,
 5. naruszających obowiązujące przepisy prawa,
 6. naruszających dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,
 7. dyskryminujących, wulgarnych, obraźliwych, obscenicznych,
 8. danych osobowych osób trzecich, z zastrzeżeniem danych reprezentantów i pełnomocników Klienta, jak również danych osobowych, które Klient przetwarza, jako administrator danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO,
 9. linków do Informacji o których mowa powyżej.
 10. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie do podejmowania wszelkich czynności w celu weryfikacji tożsamości i identyfikacji Klienta, w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a Klient zobowiązany jest udzielać Usługodawcy w tym zakresie niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku nieotrzymania wymaganych informacji, Usługodawca może wstrzymać się ze świadczeniem usług, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Klienta względem Usługodawcy.

§ 10

GWARANCJA SLA

 1. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Usługodawcy do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez awarii na poziomie 98%.
 2. Awaria to nieprawidłowość świadczenia usługi przez Usługodawcę skutkująca przerwą w jej świadczeniu lub istotnym obniżeniem jej jakości. Awaria w rozumieniu niniejszej gwarancji SLA oznacza brak możliwości korzystania z głównej funkcji usługi, do których należy wyświetlanie stron internetowych, obsługa DNS, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej i przetwarzanie baz danych.
 3. Usunięcie awarii powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu jej wystąpienia. Jeśli usunięcie awarii nie jest możliwe w ciągu 2 dni roboczych, Usługodawca określi termin jej usunięcia i przekaże ją Klientom.
 4. Gwarancja SLA obejmuje następujący zakres:
  1. dostarczanie łącza internetowego do serwera,
  2. dostarczanie prądu do serwera,
  3. techniczną sprawność serwera na poziomie sprzętowym,
  4. techniczną sprawność serwera na poziomie systemu operacyjnego,
  5. techniczną sprawność Konta Usługobiorcy w zakresie związanym z podstawowym działaniem usługi.
 5. Gwarancja SLA nie obejmuje w szczególności wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:
  1. wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Klienta,
  2. problemów z działaniem strony wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),
  3. problemami związanymi z wykorzystaniem usługi do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu,
  4. rozsyłaniem SPAM’u, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,
  5. blokadą usługi z przyczyn określonych w Regulaminie,
  6. oknami serwisowymi – które ustala się w 00:00 UTC+1 w godzinach 03:00 UTC+1 Podczas okna serwisowego Usługodawca ma prawo dokonywania prac na serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością usługi,
  7. działaniem Konta Usługobiorcy w zakresie ustawień niezwiązanych z głównymi funkcjami serwera,
  8. działaniem siły wyższej.
 6. Siła wyższa to zdarzenie niezależne od Usługobiorcy lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej.
 7. Gwarancja SLA nie obejmuje przerwy w działaniu Usług, związanych z konserwacją systemów lub innymi planowanymi czynnościami, o których Usługodawca informuje z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

§ 11

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE

PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera z Usługodawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych,
  2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Licencji z umową,
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  4. zasad dotyczących Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane zgodnie z niniejszym Regulamin zawierane są zgodnie z prawem polskim. Zgodnie z tym prawem należy dokonywać jego wykładni, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie spory związane ze świadczeniem usługi rozpatrywane będą przez polskie sądy powszechne. Językiem Regulaminu jest język polski i w tym języku Umowa zostaje zawarta.
 2. Zmiany Regulaminu są dokonywane przez Usługodawcę w dowolnym czasie i wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania w Serwisie, przy czym do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym, chyba że zmiany dotyczą wprowadzenia nowych lub rezygnacji ze świadczenia usług, Cennika, procedury składania Zamówień, zmiany w danych Usługodawcy lub dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca informuje Klientów o zmianach Regulaminu poprzez opublikowanie informacji o zmianach w Serwisie, a w przypadku Klientów, którzy zawarli Umowy, poprzez przesłanie odnośnika do zmian na wskazany adres e-mail Klienta. Klient, który nie zgadza się na zmiany wprowadzone Regulaminem, może rozwiązać Umowę. W takim przypadku Klient jest zobowiązany dochować miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, w okresie wypowiedzenia Klienta obowiązuje Regulamin w brzmieniu dotychczasowym, chyba że Klient wypowiedział Umowę już po wejściu w życie Regulaminu.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Serwisem, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego paragrafu.
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Przedsiębiorcą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Za zgodą Usługodawcy, Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią, która spełnia wymogi określone w Regulaminie.
 7. Usługodawca może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy w szczególności od wykonania przez Klienta wszystkich zobowiązań wobec Usługodawcy.
 8. Za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Usługodawca może pobrać opłatę, jeżeli jej wysokość została określona w Cenniku lub została ustalona indywidualnie przez strony.